เบญจวรรณ สุธรรมรักษ์

เบญจวรรณ สุธรรมรักษ์
เบญจวรรณ สุธรรมรักษ์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
เบญจวรรณ สุธรรมรักษ์

อีเมล
benjawan.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

เกี่ยวกับตัวเรา
การจัดการอาหารปลอดภัย


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี