ภัทธิรา เลิศปฤงคพ

ภัทธิรา เลิศปฤงคพ
ผศ. ภัทธิรา เลิศปฤงคพ

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. ภัทธิรา เลิศปฤงคพ

อีเมล
pattira.l@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

เกี่ยวกับตัวเรา
Research Interests: 1. Snack in Food Product Development 2. Soybean Milk Preservation 3. Butter and Magarine Production. Service: 1. Technology Transfer in Formula and Processing for Cashew Nut Coating with Different Flavours 2. Development and Technology Transfer of Rice Products from 4 Products Experience: 2007-present Consultant Research &Product Development 1985-2007 Consultant Quality Control and Research &Product Development 2016-2016 Visiting MIA FOOD TECH manufactures 2008-2008 Visiting & training Food Allergy at Institute of Food Research Norwich, UK. 2007-2007 Training Hong Kong Food Cooking from Hong Kong


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี