พรรัก เชาวนโยธิน

พรรัก เชาวนโยธิน
พรรัก เชาวนโยธิน

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
พรรัก เชาวนโยธิน

อีเมล
pornrak.c@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี