นิตยา สำเร็จผล

นิตยา สำเร็จผล
นิตยา สำเร็จผล

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
นิตยา สำเร็จผล

อีเมล
nittaya.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เคมี

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี