จารุรัตน์ นิยมเกียรติกุล

จารุรัตน์ นิยมเกียรติกุล
ผศ. จารุรัตน์ นิยมเกียรติกุล

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. จารุรัตน์ นิยมเกียรติกุล

อีเมล
jarurat.n@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เคมี

เกี่ยวกับตัวเรา
เคมี


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี