ชัยมิตร แสวงมงคล

ชัยมิตร แสวงมงคล
ผศ. ชัยมิตร แสวงมงคล

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. ชัยมิตร แสวงมงคล

อีเมล
chaimitr.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เกี่ยวกับตัวเรา
ออกแบบกรารฟิก ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี