สมศักดิ์ สิริเสาวลักษณ์

สมศักดิ์ สิริเสาวลักษณ์
สมศักดิ์ สิริเสาวลักษณ์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
สมศักดิ์ สิริเสาวลักษณ์

อีเมล
somsak.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เกี่ยวกับตัวเรา
ออกแบบผลิตภัณฑื


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี