กาญจนา ชินสำราญ

กาญจนา ชินสำราญ
ผศ.ดร. กาญจนา ชินสำราญ

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. กาญจนา ชินสำราญ

อีเมล
kanjana.c@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ชีววิทยา

เกี่ยวกับตัวเรา
Microbial products, Microbiological Analysis, Biodiversity


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี