ธวิช อินทรพันธุ์

ธวิช อินทรพันธุ์
ผศ.ดร. ธวิช อินทรพันธุ์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. ธวิช อินทรพันธุ์

อีเมล
tavich.i@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ชีววิทยา

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี