อนุรักษ์ นวพรไพศาล

อนุรักษ์ นวพรไพศาล
ผศ. อนุรักษ์ นวพรไพศาล

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. อนุรักษ์ นวพรไพศาล

อีเมล
anurag.n@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เกี่ยวกับตัวเรา
คณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี