จิราภรณ์ สัพทานนท์

จิราภรณ์ สัพทานนท์
ดร. จิราภรณ์ สัพทานนท์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. จิราภรณ์ สัพทานนท์

อีเมล
jiraporn.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เกี่ยวกับตัวเรา
คณิตศาสตร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี