รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

Fluorescence Spectrophotometer 8

รหัสครุภัณฑ์ 6630-014-0001-03-55/19

ผู้ดูแล

เคมี

รายละเอียด

สำหรับใช้วิเคราะห์สารอินทรีย์และสารประกอบเชิงซ้อนบางประเภทที่สามารถดูดกลืนพลังงานแสงเข้าไป แล้วเปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์ที่มีความยาวคลื่นยาวกว่าความยาวคลื่นที่โมเลกุลดูดกลืนเข้าไป โดยการวัดการคายแสงฟลูออเรสเซนส์ของสารสามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ติดต่อ 7014

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก อาคาร 33 สาขาเคมี ชั้น ไม่ระบุ ห้อง ไม่ระบุ
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-16 09:11:38