รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

UV-VIS Spectrophotometer 9

รหัสครุภัณฑ์ 6630-006-0001-01-51/24

ผู้ดูแล

เคมี

รายละเอียด

สำหรับใช้วิเคราะห์สารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อน หรือสารอนินทรีย์ ทั้งที่มีสีและไม่มีสี โดยการวัดค่าดูดกลืนแสงของสารต่าง ๆ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ติดต่อ 7014

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก อาคาร 33 สาขาเคมี ชั้น ไม่ระบุ ห้อง ไม่ระบุ
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-16 09:10:33