รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR). 9

รหัสครุภัณฑ์ 6635-015-0001-01-65/2วท

ผู้ดูแล

เคมี

รายละเอียด

สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ จำแนกประเภทของสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และพันธะเคมีหรือหมู่ฟังก์ชันในโมเลกุลของสาร โดยสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ติดต่อ 7014

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก อาคาร 33 สาขาเคมี ชั้น ไม่ระบุ ห้อง ไม่ระบุ
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-16 08:50:36