รายงานด้านโครงการวิจัย

36
สาขา จำนวนเงิน จำนวนโครงการ
ฟิสิกส์ 13031500.00 12
ชีววิทยา 4197580.00 6
เคมี 2826000.00 10
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 890000.00 4
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 842588.00 8
เทคโนโลยีการพิมพ์ 665500.00 5
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 528780.00 3
คณิตศาสตร์ 120000.00 2
วิทยาการคอมพิวเเตอร์ 0.00 0
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 0.00 0
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 0.00 0
ปีงบประมาณ จำนวนเงิน จำนวนโครงการ
2547 100000.00 1
2550 190000.00 2
2551 734580.00 5
2552 100000.00 1
2553 680000.00 2
2554 550000.00 2
2555 1220000.00 3
2556 322000.00 2
2557 933500.00 6
2558 1198780.00 7
2559 2042500.00 8
2560 14695000.00 9
2561 335588.00 2
\