สุรวิทย์ นันทการัตน์

สุรวิทย์ นันทการัตน์
ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์

อีเมล
surawit.n@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการพิมพ์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 สมรรถภาพทางวิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ 10 ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2555
2 การผลิตหมึกพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร 40 ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
3 การผลิตผงสีจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร 63 ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2559
\