เครื่องมือสำหรับงานวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ชื่อเครื่องมือวิจัย ผู้ดูแล สถานะ
1 ตู้ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เคมี สามารถใช้งานได้
2 เครื่องวัดความหนืด เคมี สามารถใช้งานได้
3 ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ ชีววิทยา สามารถใช้งานได้
4 เครื่องบรรจุครีม เคมี สามารถใช้งานได้
5 เครื่องบดสมุนไพรแบบละเอียด เคมี สามารถใช้งานได้
6 เครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟแมสสเปกโทรมิเตอร์ (GCMS) เคมี สามารถใช้งานได้
7 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ชีววิทยา สามารถใช้งานได้
8 เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ ชีววิทยา สามารถใช้งานได้
9 ชุดเตาเผาอุณหภูมิสูง ฟิสิกส์ สามารถใช้งานได้
10 ชุดวิเคราะห์โปรตีน เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
11 เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย เคมี สามารถใช้งานได้
12 ชุดเครื่องกวนผสมสาร เคมี สามารถใช้งานได้
13 เครื่องผสมแบบลูกเต๋า เคมี สามารถใช้งานได้
14 เครื่อง HPLC เคมี สามารถใช้งานได้
15 เครื่องพาสเจอร์ไรส์ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
16 เครื่องนับจำนวนโคโลนีจุลินทรีย์ ชีววิทยา สามารถใช้งานได้
17 Eye One Spectrophotometer เทคโนโลยีการพิมพ์ สามารถใช้งานได้
18 เครื่องชั่งดิจิตอลสี่ตำแหน่ง ฟิสิกส์ สามารถใช้งานได้
19 ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารพิษอฟลาทอกซิน เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
20 เครื่องอัดแรงของไม้ เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้
21 เครื่องผลิตไอศกรีม เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
22 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง เคมี สามารถใช้งานได้
23 เครื่อง Bomb calorimeter เคมี สามารถใช้งานได้
\